Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: M.Keizer – Malgaz
BIG-registraties: 49065354001
Overige kwalificaties: –
Basisopleiding: psychiater
AGB-code persoonlijk: 03307560

Praktijk informatie 
Naam praktijk: Praktijk Marie
E-mailadres: info@dr-marie.nl
KvK nummer: 71832068
Website: https://praktijk-marie.nl
AGB-code praktijk: 03037952

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Mijn praktijk is gericht op de problematiek die valt binnen de gespecialiseerde GGZ (sGGZ) en is bedoeld voor diagnostiek en behandeling van psychische problematiek bij jong-volwassenen (18-23 jaar) en volwassenen. Het betreft mensen met vaak langer bestaande en/of complexe problematiek, voor wie eerdere hulp onvoldoende helderheid over de klachten en/of verbetering daarvan heeft geleid. Te denken valt aan een langer bestaande depressie, angststoornis, spanningsgerelateerde lichamelijke klachten, complexe traumatische klachten, het ervaren van teveel of juist te weinig emoties, gevoelens van onzekerheid of moeite in het contact met anderen en in het vinden of onderhouden van een gezonde partnerrelatie. 

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses: Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: Marie Keizer – Malgaz
BIG-registratienummer: 49065354001

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Vrijgevestigde psychiaters
Systeemtherapeut: Z. Cam

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Z. Cam, systeemtherapeut

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Crisishantering: De behandeling vindt in principe uitsluitend plaats op de data die we samen hebben
afgesproken. Als je in nood bent, kun je mij binnen kantoortijden altijd mailen of (beeld-) bellen. Ook tijdens mijn vakanties. Indien een extra telefonisch contact of afspraak niet volstaat kan in overleg
met jou een crisisplan worden opgesteld en/of de crisisdienst worden ingeschakeld. Buiten
kantoortijden is de huisartsenpost eerste aanspreekpunt. Je kunt dan het behandelplan dat je in
bezit hebt gebruiken als informatieoverdracht.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Ik heb geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH, omdat ik
vanwege het online werken niet gebonden ben aan een specifieke regio. Als er een (dreigende) crisis
speelt zal ik wel afstemmen met het crisisbeleid in de regio.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://praktijk-marie.nl/kosten/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/beroepscode
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Als je een klacht hebt over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd
is, hoor ik dat graag van je. Indien dit niet tot een voor jou bevredigende oplossing leidt, kun je
contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die je kunt bereiken door het sturen van een e-mail
naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt in de mail in ieder geval je telefoonnummer, zodat de
klachtenfunctionaris contact met je op kan nemen voor een gesprek.
Wordt je klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan
kan je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak
doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den
Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600
2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl. (via de Geschillencommissie Zorg wordt je naar de
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)Wordt je klacht, ook met bemiddeling van
de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan je de klacht voorleggen aan een
onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij
de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600
2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl. (via de Geschillencommissie Zorg wordt je naar de
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)
Link naar website:
www.nvvp.net

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
L. Los, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling.Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://praktijk-marie.nl/aanmelden/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Zie: https://praktijk-marie.nl/aanmelden/
1. M. Keizer – Malgaz ontvangt de aanmelding
2. M. Keizer – Malgaz doet de intake, eventueel samen met een medebehandelaar.
3. M. Keizer – Keizer Malgaz licht de patiënt meteen na de intake in over het vervolgproces.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Marie Keizer – Malgaz
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee, tenzij ik met toestemming van de patiënt een collega Zelfstandig Gevestigd Psychiater
consulteer om met mij mee te denken.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Marie Keizer – Malgaz
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Marie Keizer – Malgaz
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
In het intakegesprek zal ik je een beeld geven van de behandelingsmogelijkheden. Ook ontvang je
dan informatie over de voorwaarden voor behandeling en over de behandelovereenkomst. Je wordt
zo veel mogelijk betrokken in de diagnostische overwegingen en behandeling. Indien je beter elders
geholpen kunt worden zal ik je (in overleg met jou) terug- of door- verwijzen.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Na intake wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling toets ik of
een andere behandelaar door het stellen van vragen geregeld, ongeveer om de drie tot vijf sessies, of
de behandeling een positieve invloed heeft op je klachten. Op die manier kan de therapie bijgestuurd
worden. Als het nodig is en jij daarvoor jouw toestemming verleent, worden jouw naasten
telefonisch op de hoogte gebracht van jouw behandeling.
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Een jaar voor formele evaluatie en zo nodig op indicatie eerder, dan wordt ook het doel van de
behandeling bijgesteld.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door een open communicatie en een gezonde sfeer waarin tweeslachtigheid, kritiek en
onlustgevoelens volledig geaccepteerd – zelfs gewenst zijn.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Marie Keizer – Malgaz
Plaats: Utrecht
Datum: 10-03-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: